Bostadsrättshavare

Att bo i bostadsrätt

För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL).

Dessa lagar kompletteras av stadgarna, som är föreningens egna ”lag”.

Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätten till en lägenhet i föreningens fastigheter.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut.

Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner.

Vår förvaltare, MBF, skriver så här på deras hemsida:

Att bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som regleras genom bostadsrättslagen. Den är en så kallad juridisk person. Rättshandlingar leder till rättigheter och förpliktelser bara för föreningen som sådan. Som medlem har du alltså inget personligt ansvar för föreningens förbindelser. Bostadsrättsföreningen måste vara registrerad hos Bolagsverket. Den skall ha till syfte att upplåta lägenheter till medlemmarna för nyttjande på obegränsad tid. Den måste ha minst 3 medlemmar och stadgar med visst innehåll, godkända av Bolagsverket.

Fördelarna att bo i bostadsrätt!
Bostadsrätten är en särart i jämförelse med andra boendeformer vad avser boendeinflytande och ur ekonomisk synpunkt.

Som medlem i bostadsrättsförening har du möjlighet att påverka din boendemiljö, boendekostnad och andra frågor som rör dig och din bostad.

Bostadsrätten kan ses som en investering, eftersom den kan överlåtas fritt utan begränsning av överlåtelsevärden (vissa undantag finns t ex hembudsklausul).

Medlemsskap: Som bostadsrättshavare är du medlem i föreningen som äger huset.

Inflytande: Som medlem har du inflytande över föreningens verksamhet.

Ekonomi: Din bostadsrätt representerar ett förmögenhetsvärde för dig. Du betalar en årsavgift till föreningen som baserar sig på föreningens självkostnader. Du har ansvaret för lägenhetens inre underhåll.

Besittningsskydd: Du innehar din bostadsrätt på obegränsad tid. Bara vid allvarliga stadgebrott och obetalda avgifter blir bostadsrätten förverkad dvs föreningen har rätt att säga upp ditt medlemskap och sälja bostadsrätten.

Läs mer om bostadsrättshavare hos MBF.